Zakres prowadzonej terapii

 1. Terapia zaburzeń artykulacji (dyslalii):
  • sygmatyzmu (nieprawidłowej wymowy głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż),
  • rotacyzmu (wadliwej realizacji głoski: r),
  • mowy bezdźwięcznej (zaburzonej korelacji dźwięczności),
  • innych nieprawidłowo realizowanych głosek.
 2. Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu:
  • dysleksji (w czytaniu),
  • dysgrafii (w opanowaniu pisma kaligraficznego),
  • dysortografii (w opanowaniu poprawnej pisowni),
  • dyskalkulii (w liczeniu).
 3. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.
 4. Terapia osób jąkających się.
 5. Terapia chorego z afazją (z upośledzeniem funkcji mowy i/lub rozumienia, spowodowanym m.in. udarem mózgu, guzami oraz różnymi urazami).
 6. Terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 7. Terapia mowy osób niedosłyszących.
 8. Logopedia artystyczna (zajęcia z dykcji, emisji i higieny głosu, impostacji).
 9. Masaż ustno-twarzowy według neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa dzieci zdrowych i z grupy wysokiego ryzyka (wcześniaków, z wadami genetycznymi i innych).
Powyższy zakres terapii logopedycznej skierowany jest zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.